Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Az RTL Klub.hu adatvédelmi elvei és gyakorlata, felhasználási feltételei

JOGI NYILATKOZAT TARTALMAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL:

1.) A honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Magyar RTL Televízió Zrt. (1222 Nagytétényi út 29.), a továbbiakban: RTL. A honlapon található anyagok ("tartalom") felhasználási- vagy tulajdonjogával az RTL rendelkezik. Ezek használata csak magánjellegű lehet, bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz az RTL előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot, és nem változtathatja meg vagy módosíthatja a tartalmat.

1.2.) Tilos a honlap bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha Ön (felhasználó) rendelkezik az RTL képviseletére jogosult személytől származó engedéllyel. E tilalom alá esik különösen a honlapon található összes szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, hang- és videó anyag vagy ezek állóképei.


Adatvédelmi nyilatkozat

I. Bevezető

Az RTL Klub.hu weboldalakat (rtlklub.hu; rtlmost.hu) (a továbbiakban: weboldal) a Magyar RTL Televízió Zrt. (1222 Nagytétényi út 29.) (a továbbiakban: RTL) üzemelteti.

Az RTL Klub.hu-t üzemeltető RTL az alábbi adatvédelmi és -kezelési elveket tartalmazó nyilatkozatot teszi közzé, melyet magára nézve kötelezőnek ismer el. Nyilatkozatunk összeállításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvényt, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezéseket.

Jelen közleményünk célja, hogy online szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára - bármiféle megkülönböztetés nélkül – biztosítva legyen, hogy alapvető jogait tiszteletben tartsák a személyes adatok gépi feldolgozása során.

Az RTL Klub.hu számára kiemelt fontosságú cél a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának a biztosítása. RTL a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról és megteszi azon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Az RTL Klub.hu a látogatóra vonatkozó egyedi adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával fogja egyéb célokra felhasználni, illetve harmadik fél számára kiadni.

II. Fogalom-meghatározások a jelen nyilatkozat alkalmazása során:

a.) személyes adat:
az érintettel (a továbbiakban: „látogató”, „érintett”, „ügyfél”) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

b.) különleges adat:
ba.) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
bb.) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

c.) közérdekből nyilvános adat:
a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

d.) adatkezelés
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

e.) adatfeldolgozás
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

f.) adattovábbítás
az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

g.) nyilvánosságra hozatal
az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

h.) adatkezelő
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;i) adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

j.) adattörlés
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

k.) adatállomány
az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

III. Adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

a.) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

b.) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

c.) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

d.) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük.

e.) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

IV. Az adatalanyt védő további garanciák:

Mindenkinek joga van arra, hogy

a) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről.

b.) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák.

c.) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon.

d.) jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a.) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b.) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége:
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

V. Egyéb adatvédelmi információk

Az RTL Klub.hu weboldalt látogatók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a weblap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ehhez az RTL a Gemius Hungary (http://www.gemius.hu) mérőrendszer mérőkódjait használja (további információkért kattintson a fenti url-re). Az IP-címeket az RTL semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a látogató személye azonosítható lenne.

Az RTL Klub.hu oldalain szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az RTL-nek semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak az RTL-nek nem állnak és nem is állhatnak ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben - ha szükségét érzik - olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban. Az RTL Klub.hu reklám és marketing célokra a Gemius Hungary Szolgáltatását használja.

Az RTL Klub.hu szolgáltatásainak igénybevétele az adatkezeléshez és az adatok tárolásához történő hozzájárulásnak minősül. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele van, kérem forduljon bizalommal a moderátorhoz.

COOKIE SZABÁLYZAT:

Jelen adatvédelmi szabályzat vonatkozik minden adatra, beleértve a személyes adatokat és a hozzájárulási nyilatkozatokat is, amelyeket a M - RTL Zrt. – 1222 Budapest, Nagytétényi út 29. - gyűjt.

Ez az adatvédelmi szabályzat különösen az alábbi webhely működését fedi le: www.rtlklub.hu és www.rtlmost.hu.

Hogyan gyűjtünk adatokat: Az adatokat az alábbi különböző forrásokból gyűjtjük:

 • közvetlenül Öntől (például űrlapok kitöltésén keresztül);
 • az Ön webhelyünkön tett látogatásából (cookie-k, vagy más technológia segítségével. További információért kérjük, nézze meg lejjebb a cookie-kra vonatkozó bejegyzést);
 • eseményekről, nyereményjátékokról és egyéb promóciókról, amelyekben Ön részt vett;
 • piackutatásokból;
 • e-mailekből melyeket Ön nekünk küldött;
 • honlapunkon lévő fórumokon való részvételből.

Milyen adatokat gyűjtünk:
Olyan adatokat gyűjtünk Önről, mint például: név, cím, nem, foglalkozás, születési dátum, telefonszám, e-mail cím, város, ország, irányítószám, felhasználónév és jelszó és minden egyéb adat melyet Ön közvetlenül megoszt velünk a fent említett csatornák valamelyikén, vagy a megadott adatok összegzése során jut tudomásunkra.

Hogyan használjuk fel az Ön adatait:
Különböző felhasználásra gyűjtjük az adatokat, mint például:

 • hogy feldolgozzuk az Ön regisztrációját a webhelyünkön
 • hogy jogi, közigazgatási vagy szerződéses kötelezettségeinknek eleget tegyünk
 • hogy válaszoljunk az Ön kéréseire
 • marketing és reklám tevékenység céljára, az Ön előzetes hozzájárulásával
 • adatait név nélkül üzleti és piaci elemzésekhez használjuk fel
 • az Ön kérésére levelezőlistákra és hírlevelekre való feliratkozáshoz
 • hogy amennyiben szeretne lehetőséget biztosítsunk Önnek a fórumainkon való részvételre, tartamainkhoz való hozzászólásokra, kommentelésre, valamint az alapfunkciókon kívüli esetleges további szolgáltatások elérésére (pl. MyChannel)

Miért van szükségünk az Ön adataira:
Meglátogathatja webhelyünket regisztráció és személyes adatok megadása nélkül is. Azonban annak érdekében, hogy kérdésire válaszolni tudjunk szükségünk van néhány személyes adatára.

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatai, még akkor is, ha nem szükségesek, segítségünkre lehetnek a felhasználói navigáció javításában.

Továbbá szükségünk lehet néhány személyes adatára azért, hogy eleget tegyünk a törvényben meghatározott követelményeknek, vagy szerződéses kötelezettségeinknek.

Ezek a személyes adatok az alábbiak lehetnek: - név, születési dátum, telefonszám és cím:

 • e-mail cím a válaszadáshoz, vagy a levelezőlistánkra és hírlevelünkre való feliratkozáshoz
 • e-mail cím és felhasználónév amennyiben Ön úgy dönt, hogy regisztrál webhelyünkön

Még ha nem kifejezetten szükségesek, akkor is kérhetünk további információkat (mint például nem, foglalkozás, stb.) amennyiben hasznosak lehetnek a fent említett okokból.

Személyes adatok szolgáltatása marketing vagy piackutatási célra nem szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk az Ön számára.

Cookie-k:

Annak érdekében, hogy webhelyünk a lehető leghatékonyabban működjön, cookie-kat és egyéb technológiákat használunk. Ezeken a technológiákon keresztül olyan adatokat gyűjthetünk Önről, mint például: az Ön által használt böngésző szoftver típusa, az operációs rendszer fajtája, az Ön Internet Protokol („IP”) címe, a mi webhelyünket megelőzően megtekintett webhely, a mi webhelyünkön megtekintett oldalak és az ország ahonnan Ön csatlakozott. Más azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Amennyiben Ön regisztrált felhasználó, az Ön kérésére cookie-kat használhatunk, hogy felismerjük Önt, mint regisztrált felhasználót és megkönnyítsük a hozzáférést minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja webhelyünket.

A Közösségi média funkciók, (az olyanok, mint például a „like” gomb az interneten) cookie-kat használnak, amelyeket harmadik fél kezel. Kérjük olvassa el a vonatkozó rendelkezéseket a közösségi média felületen.

A sütik (cookie-k) általi adatkezelés célja bizonyos szolgáltatások nyújtása, valamint anonimizált látogatottsági információk gyűjtése. Szolgáltató a süti (cookie) elhelyezése által kezelt adatokat anonimizált formában harmadik fél számára átadhatja.

Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Marketing:
Az Ön előzetes és kifejezett beleegyezésével személyes adatait olyan marketing tevékenységekre is felhasználhatjuk, mint például információküldésre a termékeinkről és szolgáltatásainkról, melyekről úgy gondoljuk, hogy érdekesek lehetnek az Ön számára, e-mailben, telefonon, sms-ben, mms-ben, postai vagy egyéb úton. Ön bármikor jelezheti felénk, ha a továbbiakban nem szeretné, hogy adatait marketing kommunikációs célokra használjuk fel.

Közösségi Média:
Webhelyeinken integrálva lehetnek olyan közösségi média plug-in-ek, mint például Facebook, Twitter, Google+. Amennyiben webhelyünk közösségi média plug-in-t tartalmaz, azt minden esetben egyértelműen jelezzük. Különböző módon létesíthet kapcsolatot az Ön közösségi média fiókjaival, például bejelentkezhet a webhely segítségével a közösségi média platformra; nyereményjátékban, vagy más eseményben való részvétellel; vagy webhelyünkön a „like” (kedvel) vagy „share” (megoszt) gombra kattintva. Kérjük, ne feledje, hogy a közösségi média platformok, nem tárgyai a mi adatvédelmi szabályzatunknak. Amikor Ön közösségi média plug-in-en keresztül jelentkezik be, személyes adatait a közösségi média platformok gyűjtik össze, használják fel és osztják meg, a saját adatvédelmi szabályzatuk alapján.

Az Ön által megosztott információkat felhasználhatjuk annak érdekében, hogy válaszoljunk a kérdésére. Nem vállalunk felelősséget és nem kontrolláljuk, továbbá nem a mi véleményünket tükrözik a felhasználók által a fórumainkon közzétett bejegyzések. Mindazonáltal, ha egy másik felhasználó személyes információkat, vagy adatokat közöl Önről, az Ön beleegyezése nélkül, akkor Ön jelezheti nekünk e-mailben, hogy jogsértés történt és mi megtesszük a megfelelő intézkedéseket az Ön személyes adatainak a védelme érdekében.

Harmadik felek:
Az Ön előzetes beleegyezése nélkül nem adjuk el, nem adjuk át, vagy nem fedjük fel az Ön személyes adatait harmadik fél előtt. Bizonyos esetekben felfedhetjük az Ön személyes adatait, például bírósági végzésre válaszolva, vagy más jogi megkeresés esetén; abban az esetben, ha jogi követelmény, hogy felfedjük az adatokat; vagy ha jóhiszemű meggyőződésünk, hogy olyan vészhelyzet áll fenn, amely veszélyt jelent az Ön vagy más személy biztonságára; továbbá szükség esetén jogi tanácsadás kéréséhez; illetve minden olyan esetben amikor az országos törvényi előírásoknak, vagy az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés ezt megköveteli.

Határon túli adatáramlás:
Az általunk gyűjtött információk nem kerülnek az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre.

Adatmegőrzés:
Archiválási célból minden adatot off-line formában, valamint az országos előírások, vagy adatvédelmi törvények által előírt más módon tárolhatunk.

Kellemes időtöltést kívánunk!