A jelen adatkezelési tájékoztató a személyes adatoknak az M-RTL Zrt. által üzemeltetett https://rtl.hu és https://rtlmost.hu weboldalakkal kapcsolatos regisztrációs adatok kezelése tárgyában ad tájékoztatást az érintettek részére.

(Jelen tájékoztatóban a GDPR rövidítés az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló jogszabályt jelenti.)

Adatkezelőnek minősül az M-RTL Zrt. (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; cégjegyzékszám: 01-10-043422, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság), internetes elérhetőség: https://www.rtl.hu.

Az adatkezelés célja az M-RTL Zrt. által üzemeltetett https://rtl.hu és https://rtlmost.hu weboldalakkal kapcsolatosan

  • a honlapok felhasználásához feltétlenül szükséges regisztráció kapcsán megadott személyes adatainak kezelése;
  • a honlapok használata során keletkezett személyes adatok kezelése;
  • opcionálisan megadható személyes adatok tekintetében a felhasználói élmény növelése;
  • reklám, célirányos reklám, egyéb marketing célok, ilyen célokból honlap böngésző tevékenység feltérképezése, felhasználói profil kialakítása;
  • külön hozzájárulás alapján hírlevelek, reklámanyagok, hirdetések küldése;
  • nyereményjátékon részvétel, részletek: rtl.hu/most/nyeremenyjatekszabalyzat

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6 § (1) bekezdés b.) pontja, azaz a szerződés teljesítéséhez szükséges, a böngésző tevékenység reklám célú feltérképezése, ilyen célú felhasználói profil kialakítása kivételével, mely esetben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke (a GDPR 47) preambulum bekezdése alapján a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés az adatkezelő jogos érdekei közé tartozik). A reklámcélú profilalkotás az érintettekre joghatással vagy más jelentős hatással nem jár.

A szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelések esetében a 16. életévét be nem töltött érintett esetében az adatkezelés jogalapja az érintett felett szülői felügyeleti jogot gyakorlónak az adatkezeléshez való hozzájárulása vagy engedélye.

Külön hozzájárulás szükséges hírlevél, reklám e-mailen történő küldéséhez.

Az adatkezelés a regisztráció visszavonásáig tart. A reklámcélú profilalkotás esetében az adatkezelés addig tart, amíg a felhasználó nem kéri, hogy az adatai ilyen célra ne kerüljenek felhasználásra (tiltakozás). A hírlevél, reklám küldéséhez adott külön hozzájárulás bármikor visszavonható, az ilyen adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az M-RTL Zrt. az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.