A jelen adatkezelési tájékoztató a személyes adatoknak a CLT-UFA S.A. HBD által üzemeltetett https://rtlmost.hu weboldallal kapcsolatos regisztrációs adatok kezelése tárgyában ad tájékoztatást az érintettek részére.

(Jelen tájékoztatóban a GDPR rövidítés az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló jogszabályt jelenti.)

Adatkezelőnek minősül a CLT- UFA S.A. HBD (székhely: L-1543 Luxembourg, 43 boulevard Pierre Frieden; internetes elérhetősége: www.clt-ufa.lu) és a jelen tájékoztatóban meghatározott ügycsoportokban közös adatkezelőnek minősül a CLT- UFA S.A. HBD és a Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; cégjegyzékszám: 01-10-043422, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság; internetes elérhetőség: https://www.rtl.hu.
A CLT-UFA S.A. HBD a https://www.rtlmost.hu honlap („weboldal” vagy „honlap”) üzemeltetője, amely elsődlegesen médiatartalom-szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat.
Az M-RTL Zrt. a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsősorban technológiai szolgáltatásokat biztosít, illetve ellátja a honlaphoz kapcsolódó reklámok kiszolgálását (a weboldalon elérhető reklámfelületek értékesítése, célzott reklámok, hírlevelek kiszolgálása stb.) riportálási, marketing és a panaszkezelési feladatokat.
A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi köröket az Adatkezelők között létrejött megállapodás határozza meg.
A közös adatkezelésre tekintettel mindkét Adatkezelő felel az általa végzett Adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gyűjtött személyes adatok jogszerűen kerüljenek a másik Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátásra.

Az adatkezelés célja a CLT-UFA S.A. HBD által üzemeltetett https://rtlmost.hu weboldallal kapcsolatosan

 • a honlap felhasználásához feltétlenül szükséges regisztráció kapcsán megadott személyes adatainak kezelése;
 • a honlap használata során keletkezett személyes adatok kezelése;
 • opcionálisan megadható személyes adatok tekintetében a felhasználói élmény növelése;
 • reklám, célirányos reklám, egyéb marketing célok, ilyen célokból honlap böngésző tevékenység feltérképezése, felhasználói profil kialakítása;
 • külön hozzájárulás alapján hírlevelek, reklámanyagok, hirdetések küldése;
 • szolgáltatás népszerűsítése

A https://rtlmost.hu weboldal szolgáltatásainak igénybevételére az alábbiak szerint van lehetőség:

1. Az RTL Most olyan AVOD szolgáltatás, amely bárki számára elérhető a weboldalon vagy a weboldalhoz kapcsolódó mobil applikáción keresztül. A szolgáltatás használata ingyenes. A weboldalra a következő módokon van lehetőség a belépésre, amely szükséges a videótartalmak eléréséhez:
 • a Weboldalon történő regisztrációval,
 • Facebook profil használatával,
 • Google fiók használatával,
 • Apple fiók használatával.

2. A https://rtlmost.hu weboldal egyes emelt szintű szolgáltatásainak eléréséhez (RTL Most+ szolgáltatás) a Felhasználónak a disztribútoránál megkötött előfizetéséhez kapcsolódóan, a Felhasználó által a disztribútortól kapott aktiváló kóddal van lehetőség.

A fentiek értelmében az RTL Most+ szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak olyan televízió előfizetéssel kell rendelkeznie, amely feljogosítja őt a szolgáltatás elérésére, továbbá szüksége van a műsorterjesztő által számára biztosított egyedi aktiváló kódra. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik a weboldalon felhasználói fiókkal, úgy mindössze az aktiváló kód megadása szükséges a hozzáférés kiterjesztéséhez. Amennyiben a Felhasználó még nem rendelkezik a weboldalhoz kapcsolható felhasználói fiókkal, abban az esetben először ezt szükséges létrehoznia, majd megadni az aktiváló kódot. Az ilyen szolgáltatásokra a jelen tájékoztatón kívül, a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek (disztribútorok) adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, a disztribútorok adatkezeléséért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy az aktiválókódok státuszát (beváltott/be nem váltott) a CLT-UFA S.A. átadhatja a disztribútorok részére annak érdekében, hogy a disztribútorok tudomással rendelkezzenek arról, hogy mely felhasználók nem váltották be az aktiváló kódjukat, így – a szolgáltatás népszerűsítése érdekében - képesek legyenek szegmentálni és célzottan kommunikálni az előfizetői felé.

 • Az érintett által a regisztráció kapcsán szükségszerűen megadott személyes adatok kezelésének jogalapja:
  Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6 § (1) bekezdés b) pontja, azaz a szerződés teljesítéséhez szükséges, a böngésző tevékenység reklám célú feltérképezése, ilyen célú felhasználói profil kialakítása kivételével, mely esetben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke (a GDPR 47) preambulum bekezdése alapján a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés az adatkezelő jogos érdekei közé tartozik). A reklámcélú profilalkotás az érintettekre joghatással vagy más jelentős hatással nem jár.
 • A honlap használatához opcionálisan megadható személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).
 • A honlappal kapcsolatos hírlevél, reklám küldése kapcsán kezelendő személyes adatok kezelésének jogalapja:
  külön hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) szükséges hírlevél, reklám e-mailen történő küldéséhez.
 • A honlap használata során kezelt személyes adatok (pl. IP cím) kezelésének jogalapja: az ADATKEZELŐ jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).
 • Cookie-k (sütik) kapcsán kezelendő személyes adatok kezelésének jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).
  A hozzájárulás beszerzése alól mentesül a szolgáltató, ha a süti a szolgáltatás nyújtásához (honlap használata etc.) technikailag elengedhetetlenül szükséges vagy kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy annak megkönnyítése. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az ADATKEZELŐ jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).
 • Az RTL Most+ szolgáltatás használatához szükséges aktiválókódok státuszának (beváltott/nem beváltott) továbbítása a disztribútorok részére:
  A felhasználó tudomásul veszi, hogy az aktiválókódok státuszát (beváltott/be nem váltott) a CLT-UFA S.A. átadhatja a disztribútorok részére annak érdekében, hogy a disztribútorok tudomással rendelkezzenek arról, hogy mely felhasználók nem váltották be az aktiváló kódjukat, így – a szolgáltatás népszerűsítése érdekében - képesek legyenek szegmentálni és célzottan kommunikálni az előfizetői felé. Az adattovábbítás jogalapja a CLT-UFA S.A., mint adatkezelő jogos érdeke.

Az adatkezelés a regisztráció visszavonásáig tart. A reklámcélú profilalkotás esetében az adatkezelés addig tart, amíg a felhasználó nem kéri, hogy az adatai ilyen célra ne kerüljenek felhasználásra (tiltakozás). A hírlevél, reklám küldéséhez adott külön hozzájárulás bármikor visszavonható, az ilyen adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az ADATKEZELŐ az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.